Våra tjänster

Riskanalys

För att markarbetet skall kunna genomföras på ett korrekt och ekonomiskt sätt görs en riskanalys, dvs. en inventering av alla objekt och verksamheter i omgivningen som kan påverkas av vibrationer. Byggnader, murstockar, vattenbrunnar och datorer är exempel på ting som behandlas.

Besiktning

Besiktningen omfattar kringliggande fastigheter före och efter markarbetena och är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken utsträckning.

Vibrationsmätning

När ni anlitar oss för vibrationsmätning säkerställer vi att mätningarna görs enligt branschstandard. Vi utför vibrationsmätningar på förfrågan för att registrera aktuell vibrationsnivå samt förhindra framtida komplikationer.

Sprängningsrådgivning

Sprängteknisk rådgivning samt upprättande av sprängplaner.

Bullermätning

Bullerövervakning och mätning av bullernivå i samband med t.ex. trafik, vägbyggnation, bostadsbyggnation, rivning mm

VipNordic

Genom våra samarbetspartners Abesiktning Väst AB i Göteborg och SBV consult as i Oslo kan databasen VipNordic presenteras och nyttjas. I VipNordic kan mätresultaten avläsas i realtid via Internet.

Komfortmätning

För att bedöma komfort i bostäder och kontor utförs en komfortmätning enligt svensk standard ss 460 48 61. Denna mätning är ett sätt att visa människans påverkan från vibrationer. Mätningen utförs som en vibrationsmätning men i fler punkter och riktningar.

Vattenprover

Kemisk och mikrobiologisk normalkontroll. Dala Vibrationskonsult AB utför även vattenprover av enskilt vatten från täkter och brunnar. Proverna skickas till ALcontrol AB i Karlstad för analys.