Besiktning

Behöver ni hjälp med besiktning?

Besiktningen görs enligt svensk standard 460 48 60 Vibration- och Syneförättning- Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.

Besiktningen omfattar kringliggande fastigheter före och efter markarbetena och är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken utsträckning.