Riskanalys

För att markarbetet skall kunna genomföras på ett korrekt och ekonomiskt sätt görs en riskanalys, dvs. en inventering av alla

Läs mer

Besiktning

Besiktningen görs enligt svensk standard 460 48 60 Vibration- och Syneförättning- Arbetsmetod för besiktning av byggnader och

Läs mer

Vibrationsmätning

Vi utför vibrationsmätningar i samband med sprängning, pålning, spontning, schaktning, tjälbearbetning, vibrovältning,

Läs mer

Sprängrådgivning

Sprängteknisk rådgivning samt upprättande av sprängplaner.
Bilden: Sprängning i Grönklitt, Orsa.

Läs mer

Bullermätning

Bullerövervakning och mätning av bullernivå i samband med t.ex. trafik, vägbyggnation, bostadsbyggnation, rivning mm.

Läs mer

Vipnordic

Genom våra samarbetspartners Abesiktning Väst AB i Göteborg och SBV consult as i Oslo kan databasen VIPNORDIC presenteras

Läs mer

Komfortmätning

För att bedöma komfort i bostäder och kontor utförs en komfortmätning enligt svensk standard ss 460 48 61.

Läs mer

Vattenprover

Kemisk och mikrobiologisk normalkontroll.
Dala Vibrationskonsult AB utför även vattenprover av enskilt vatten från täkter och brunnar.

Läs mer

Vattennivåmätning

Grundvattenmätning eller nivåmätning i brunnar, älvar, sjöar mm.
Mätvärdena kan följas i realtid på Internet.

Läs mer